Bejelentkezés

Keresés

Veres Pálné naplótöredéke. Leánykorából, 1937-38-ból

A rend az otthoni megelégedettség lelke; amit szüntelenül gyakorolni akarok. Ha valakinél hibát észlelek, azért nem akarom őt megdorgálni, még kevésbé kíméletlenül megítélni, mégis szilárdan elhatározni, hogy saját magam ne essek ebbe a hibába vagy, ha erre mégis sor kerül, keressem a kiutat.
Férfiasan erős lenni, az irányítást átvenni másoktól, folyvást elgondolkodni magamban, az érzéseimet mindig szilárdan a keblemben viselni, nem szégyenkezni semmiért, és mégis mindenre odafigyelni, nehogy esetleg téves vélemények alakuljanak ki rólam, mindig határozott legyek magamban afelől, amit tennem kell és ebben nem meginogni, még mások iránti jóindulatból sem.
És végül elértem: a természetem ellenáll a rossznak.

Jókai Mór (Komárom, 1825. febr. 18. – Bp., 1904. máj. 5.): regényíró, a magyar romantikus próza legkiemelkedőbb képviselője, az MTA tagja (l. 1858, r. 1861, t. 1883, ig. 1892). Apja Jókai József kisbirtokos nemes anyja Pulay Mária. 1841–42-ben a pápai ref. kollégiumba iratkozott, ahol megismerkedett az akkor 19 éves Petőfivel. A pápai önképzőkörben olvasta fel később nyomtatásban is megjelent első elbeszéléseit. 1842-től 1844-ig Kecskeméten hallgatott jogot. Itt mélyült el barátsága Petőfivel. Tagja lett 1846 elején a Tízek Társaságának. 1848 elején – jórészt Petőfi hatására – gondolkodása polgári forradalmi volt, vezető szerepet vitt a március 15-i eseményekben, részt vett a 12 pont fogalmazásában, később beállt nemzetőrnek és elkísérte Kossuthot toborzó körútjára. 1848. aug.-ban feleségül vette Laborfalvi Rózát, az ünnepelt színésznőt. 1849 elejéig megalkuvás nélkül szolgálta a forradalmat, élethalálharcot hirdetett a Habsburgok ellen. A világosi fegyverletétel után kezdett el híres íróvá válni. A politikai életbe 1861-ben kapcsolódott be újra, képviselő lett, több lapot szerkesztett, z 1880-as évek elején visszavonult a politikai élettől és megvált az újságok szerkesztésétől. A Kisfaludy Társaság 1860-ban választotta tagjává. 1894-ben ötvenéves írói jubileumát rendkívüli melegséggel ünnepelték országszerte, műveiből százkötetes díszkiadást jelentettek meg. Kb. kétszáz kötetes életművet hagyott hátra. – F. m. Erdély aranykora (r., Pest, 1852); Török világ Magyarországon (r., Pest, 1853); Egy magyar nábob (r., Pest, 1853–1854); Kárpáthy Zoltán (r., Pest, 1854); Szegény gazdagok (r., Pest, 1860); A kőszívű ember fiai (r., Pest, 1869); Fekete gyémántok (r., Pest, 1870); Az aranyember (r., Pest, 1872); Rab Ráby (r., Pozsony, 1879); A lőcsei fehér asszony (r., Bp., 1885); Sárga rózsa (r., Bp., 1893).

Rudnayné Veres Szilárda emlékei (1859, Balatonfüred):

Az Anna-bálra gyülekeztünk, megkezdődött a tánc, báró Duka közeledik hozzám és bemutat egy fiatal ulánus tisztet: gróf Loghotettit. Éppen keringőt húztak, meghajtja magát és táncra kér. Én ezt feleltem: „Osztrák katonával nem táncolok, és keringőt sem!” Azzal elfordultam és édesanyámnak mondtam: „Gyerünk innen!” Egész valómban reszkettem s így nem is mentünk a távolabb fekvő saját szobánkba, de egy jó ismerősünk közelebbi szobájában vonultunk meg, hogy nagy felindulásomból magamhoz térjek. A táncteremben nagyon feltűnt a mi távozásunk és az öreg Zichy Manó gróf, kinek én kedvence voltam, keresésemre indult. Szobáinkban nem talált, így ment sorról-sorra ismerőseink szobáiba, végre rám akadt. Mondta, hogy ő minden kellemetlenségtől megvéd.
Megnyugtató rábeszélése után anyámnak karját nyújtotta s visszavezetett minket a táncterembe. Másnap a reggeli sétánál mellém lépett Jókai Mór és üdvözölt a magyar irodalom nevében, örömét fejezve ki, hogy akadt egy magyar leány, aki így viselkedett. (Velencében tudvalevőleg az osztrák katonatiszteknek nem volt szabad egy olasz dámának még páholyába se tekinteni, mert jaj volt nekik.) Mikor szobámba visszatértünk, egy nagy bokréta volt az asztalomon, s midőn délben az étterembe léptünk, az egész vendégsereg éljenzéssel fogadott. S a vége az lett, hogy a szegény Loghotettinek még szemrehányásokat is tettek, hogy ő a hibás, mert nem kérdezte, hogy szabad-e engem táncra kérnie.

Úgy tűnik százezer éve
vonszolom –
hordozom bús titkaimat:

zord némaságra ítélve
gyötrő
üres magányban, mint a rab.

Mert hallgatni arany! – intett
óvott – hívott –
a józan fáma, s a napok
egyre halkabban
nesztelen peregnek;
mint ujjaink között a homok.

Kit vágy űz, s mégsem énekel…
- Ne nézz sírfeliratára!
„Gyertyáját csend oltotta el;
csak Csend kiált Hallgatásra.”

Kemény szél fúj, lángra kap a szikra,
Vigyázzatok a házaitokra,
Hátha mire a nap lehanyatlik,
Tűzben állunk már tetőtül talpig.

Édes hazám, régi magyar nemzet,
Alszik-e csak a vitézség benned,
Vagy apáink halálával elhalt?
Illik-e még oldaladra a kard?

Magyar nemzet, ha rád kerül a sor,
Léssz-e megint, ami voltál egykor?
Oly hatalmas harcos, ki szemével
Jobban ölt, mint más a fegyverével!

A világot védtük hajdanában
A tatár és a török világban;
Vajon most, ha eljön a nagy munka,
Meg bírjuk-e védni mi magunkat?

Oh magyarok istene, add jelit,
Ha a kenyértörés elközelit,
Hogy az égben uralkodol még te
A magad s néped dicsőségére!

Pest, 1848.